Frågor & svar

  • Hur beskattas onoterade utländska innehav?
  • Går det att ha onoterade tillgångar i ett vanligt ISK?
  • Vad händer om anti-penningtvättkontroll nekas?
  • Vad är skillnaden på en obligation och ett vanligt lån eller skuldebrev?
  • Kan bammer Sverige AB kopplas till risken i något erbjudande?
  • Vad menas med GDV?
  • Är inte bankfinansiering i många fall mindre kostsamt än obligationsfinansiering från öppna marknaden?
  • Om ett företag inte betalar investerare som de ska, vad händer?
  • Finns det någonstans jag kan se officiell information om bolagen, likt allabolag.se?
  • Övriga frågor?

Hur beskattas onoterade utländska innehav?

Svensk kapitalvinstskatt är 30%. Dubbelbeskattning med både svensk och ett annat lands skattesats sker ej. Lägre skattesatser kan erhållas vid användning av kapitalförsäkring för onoterade innehav vilket tillhandahålls av bl.a. Kaptena (www.kaptena.se).

Går det att ha onoterade tillgångar i ett vanligt ISK?

Nej. Det måste vara en kapitalförsäkring för specifikt onoterade bolag. Kaptena är exempel på en aktör som tillhandahåller detta (www.kaptena.se).

Vad händer om anti-penningtvättkontroll nekas?

Om överföringar har gjorts kommer de överföringarna att föras tillbaka. Det är möjligt att ytterligare kontrollfrågor ställs och att det därefter tas ett nytt beslut.

Vad är skillnaden på en obligation och ett vanligt lån eller skuldebrev?

I regel är det väldigt liten skillnad. Det kan skilja i att en obligation är ett skuldebrev utställt till gemene man och ett enkelt skuldebrev är utställt till en viss person. Det kan därför skilja i applikationsprocesser. I själva erbjudandestrukturen behöver inget skilja.

Kan bammer Sverige AB kopplas till risken i något erbjudande?

Nej. Eftersom bammer aldrig utgör part av något avtal kan vi heller aldrig hänföras till risk i något erbjudande. Vid bammers upphörande sköts all kommunikation mellan investerare och emittent direkt mellan avtalsparter (vilket den i de flesta fall gör ändå när ett avtal ingåtts).

Vad menas med GDV?

Gross Development Value uttrycker värdet på fastighetsprojekt, kan även vara fastighetsbolag.

Är inte bankfinansiering i många fall mindre kostsamt än obligationsfinansiering från öppna marknaden?

Den stora nackdelen med traditionell bankfinansiering är att det kan ta lång tid att få igenom ett beslut. Om ett företag har större möjlighet att diktera villkoren och kan börja få in kapital tidigare finns det flertalet som föredrar att tidigare kunna starta ett projekt och i slutändan möjligen betala några räntepunkter högre för sin finansiering. Det är förstås vanligt att bank- och obligationsfinansiering kombineras.

Om ett företag inte betalar investerare som de ska, vad händer?

Företaget försöker troligen först skjuta upp betalningen till investeraren. Om företagets situation inte går att lösa kommer företaget försättas i konkurs. I de flesta erbjudanden finns en trustee på förhand inkopplad för att driva konkursprocessen och värna investerares intressen i denna situation. Trusteen kommer i de flesta fall ha förmånsrätt för investerares räkning och detta rankas då parallellt med andra ev. entiteter som har förmånsrätt. Det är, om några, ofta institutionella investerare. Bolagets tillgångar delas då upp, lika del för andel av total fordran, till investerare med förmånsrätt.

Finns det någonstans jag kan se officiell information om bolagen, likt allabolag.se?

Det kan hittas på: https://beta.companieshouse.gov.uk/
Sökning görs på företagsnumret.

Övriga frågor?

Tel: 08-121 584 50
08.00 - 18.00