Frågor & svar

  • Hur är de olika tillgångarna beskattade?
  • Är det möjligt att ha värdepapprena i ett ISK?
  • Hur är bammer Sverige AB relaterat till risken i ett erbjudande?
  • Hur ser processen ut då ett företag missar att betala på utsatt datum?
  • Var kan officiell information om bolagen hittas, exempelvis i motsvarighet till svenska www.allabolag.se?
  • Övriga frågor?

Hur är de olika tillgångarna beskattade?

Så till vida att ett värdepapper inte läggs i en kapitalförsäkring för onoterade värdepapper, beskattas tillgångarna med svensk kapitalvinstskatt på 30%.

Är det möjligt att ha värdepapprena i ett ISK?

Nej, då ISK endast är för noterade värdepapper. Ett exempel på ett bolag som tillhandahåller ett alternativ för onoterade värdepapper är Kaptena (www.Kaptena.se).

Hur är bammer Sverige AB relaterat till risken i ett erbjudande?

Då Bammer inte utgör en avtalspart när ett erbjudande tecknas kan Bammer inte bli en del av den risk ett erbjudande medför. Kommunikation mellan en investerare och en emittent av ett erbjudande sker i varje fall direkt mellan de två parterna efter att ett avtal har ingåtts vilket gör att Bammers roll blir av mindre betydelse.

Hur ser processen ut då ett företag missar att betala på utsatt datum?

Det finns vanligen en klausul i avtalet som gör att företaget har rätt att skjuta upp en betalning ett visst antal månader, till en räntesats som överstiger vad som marknadsförs i företagets erjudande, då ett företag av någon anledning har problem att betala på utsatt datum. Då denna tidsfrist skulle överskridas är det trusteens roll, i de fall en sådan är anlitad, att ta processen vidare och, i de fall det är nödvändigt, tvångslikvidera tillgångar i bolaget för att betalning till fordringsägare ska kunna ske. I de fall det krävs försätts företaget i konkurs och dess tillgångar blir uppdelade efter olika gradering av lagenlig rätt hos gäldenärer. I de fall en trustee är anlitad är det vanligt att investerare i företagets erbjudande har förmånsrätt vilket innebär att de som prioriteras i uppdelningen efter arvode till likvidatorn är investerare som ingått avtal i företagets erbjudande, samt de övriga gäldenärer som innehar samma rätt vilket typiskt sett är banker och institutionella investerare. Uppdelning sker därefter i förhållande till procentuell andel av total fordran.

Var kan officiell information om bolagen hittas, exempelvis i motsvarighet till svenska www.allabolag.se?

Det kan hittas på: https://beta.companieshouse.gov.uk/
Där kan en sökning göras på företagsnumret.

Övriga frågor?

Tel: 08-121 584 50
Vardagar 08.00-18.00
Övriga tider hänvisas till: info@bammer.se