tillbaka
Renewable Energy Waste Solutions UK Upcoming
100% Andelar reserverade

Återvinning ger biobränsle från sopor

Renewable Energy Waste Solutions UK

REWS UK, Renewable Energy Waste Solutions producerar biokol, syntetisk gas och en slags biovariant av träpellets som säljs till tyngre industrier som betongproduktion och till energiproduktion. Bränslena är högt eftertraktade då det råder brist på förnyelsebara bränslealternativ i allmänhet. Företaget har en energisjälvförsörjande anläggning med en teknik som är i framkant i världen, vilken bolaget har patent för. I tekniken ingår att inga miljöfarliga gaser eller biprodukter produceras i återvinningsprocessen, vilket är ovanligt

Bolagets anläggning är tänkt att generera intäkter från tre källor:

  1. Andra bolag betalar för bolagets återvinningshantering.
  2. Försäljning av bränsle.
  3. Företaget är kvalificerat för subventioner från den brittiska regeringen.

Företaget emitterar obligationer för färdigställandet av anläggningar samt ytterligare eventuella anläggningsförvärv. Obligationerna betalar 8% per år för belopp mellan £10,000 och £100,000 då utbetalningar av kupong sker halvårsvis med en löptid på 2 år. 9% per år betalas för belopp mellan £10,000 och £100,000 då kupongutbetalning sker i samband med återbetalning då löptiden är 2 år. 10% per år betalas för belopp över £100.000 med halvårsvisa kupongutbetalningar då löptiden är 2 år. 10% betalas även när beloppet är £10,000 –  £100,000 med kupong utbetald halvårsvis då löptiden är 4 år. 11% per år betalas då beloppet är £10,000 – £100,000 och kupongutbetalning sker i samband med återbetalning, då löptiden är 4 år. 12% per år betalas då beloppet är större än £100,000 med utbetalningar av kupong halvårsvis, och löptiden är 4 år.

En oberoende trustee är anlitad och har via pant förmånsrätt å investerares vägnar om en situation rörande likvidation skulle uppstå.

Bolaget har lyckats med att skapa biopellets som inte bildar någon aska vid förbränning som gör att ca 30% mer energi kan utvinnas från materialet jämfört med konkurrerande produkter. Bolagets biopellets har också fördelen att de kan lagras utomhus vilket inte är möjligt med liknande produkter. Bolaget är även ensamma med att kunna ta tillvara på alla biprodukter i en omvandlingsprocess genom tillvaratagande av gas vid tillverkning av bränsle i fast form och tillvaratagande av fast material vid gastillverkning.

Bolaget har kontrakt med ett av centrala Storbritanniens största sophanteringsbolag som garanterar REWS ett inflöde av sopor motsvarande £4.3m i intäkter när bolagets bränsleproducerande maskin är fullständigt operationell. Bolaget budgeterar även med att kunna sälja bränslen årligen för omkring £5m per maskin. Bolaget har utöver sin ursprungliga anläggning förvärvat ytterligare en återvinningsstation. Ägarnas egna insatser uppgår till omkring £2.3m. Bolaget räknar med att emittera totalt £20m i obligationer.