tillbaka
Renewable Energy Waste Solutions UK Upcoming
£20m av £20m tecknat
100% Fulltecknat

Biobränsle blir till från sophantering

Renewable Energy Waste Solutions UK

REWS UK's erbjudande är en grön obligation med direkt inverkan på miljön.

REWS UK, Renewable Energy Waste Solutions producerar biokol, syntetisk gas och en slags biovariant av träpellets som sedan säljs till tyngre industrier som betongindustrin och till elförsörjning. Bränslena är mycket högt eftertraktade då det inte finns tillräckligt med förnybara alternativ på marknaden. Företaget har en helt självförsörjande anläggning, d.v.s. att man producerar själva all den energi som går åt till återvinningsprocessen, vilket är betydligt mindre än vad som är vanligt i branschen. Företagets teknik är troligen världsledande. Patent för denna teknik har utfärdats. Inga miljöfarliga gaser och biprodukter produceras heller i processen vilket är högst ovanligt i branschen. Företagets anläggning kan generera inkomster från tre olika källor:

  1. Andra företag betalar för företagets sophantering
  2. Försäljning av bränsle
  3. Företaget kvalificerar sig för subventioner från den brittiska regeringen

Företaget ger ut obligationer för färdigställandet av anläggningar samt eventuella ytterligare anläggningsförvärv. Obligationerna betalar 8% per år för belopp mellan £10,000 och £100,000 då utbetalningar av ränta sker halvårsvis och löptiden är 2 år. 9% per år betalas för belopp mellan £10,000 och £100,000 då utbetalning av ränta sker i samband med återbetalning av investerat belopp då löptiden är 2 år. 10% per år betalas för belopp över £100.000 med utbetalningar av ränta halvårsvis och då löptiden är 2 år. 10% betalas även när beloppet är £10,000 –  £100,000, räntan utbetalas halvårsvis och löptiden är 4 år. 11% per år betalas då beloppet är £10,000 – £100,000 och utbetalning av ränta sker i samband med återbetalning av investerat belopp i slutet av löptiden då löptiden är 4 år. 12% per år betalas då beloppet är större än £100,000, med utbetalningar av ränta halvårsvis, och löptiden är 4 år.

En oberoende trustee är anlitad för att tillvarata investerares intressen. Trusteen har förmånsrätt å investerares vägnar vid en eventuell likvidationssituation.

VD bammer, Magnus Wikström, på anläggningen i Tipton, Brimingham

Maskinen på företagets primära anläggning har färdigställts och genomgår en 3 månaders testperiod. De som grundat företaget har tidigare byggt en maskin vilken uppnått ”End-to-Waste-certifiering”. Denna certifiering ges när soporna har tillräckligt låga halter av giftiga ämnen och tillräckligt höga värden av energi att de inte längre klassas som sopor. De klassas som bränsle. Faktum är att deras tidigare maskin visade så pass låg nivå av gifthalter i omvandlingsprocessen att det brittiska miljövårdsverket hade svårt att tro på värdena när de kom inskickades. När de kom ut och mätte värdena själva och de visade en tiondel av tillåten utsläppsmängd för End-to-Waste-certifiering blev det de tidigare anat bekräftat. Miljövårdsverket i Storbritannien svarade då med att halvera mängden tillåtna utsläppsvärden för End-to-Waste-certifiering. Deras tidigare maskin är sedan dess den enda maskin i Storbritannien som klarat End-to-Waste-certifiering i Storbritannien. Denna maskin står icke-operationell då REWS UKs grundare är de enda som kan hantera maskinen. De lämnade då ett storkontrakt med Power China kom in i bilden och girighet gjorde sig påmint i styrelserummet. Så föddes REWS UK.

- Den här maskinen är långt överlägsen (den förra), säger en av grundarna. Som exempel har de möjlighet att ta tillvara i princip all energi i materialet genom en torkningsprocess för deras biopellets som gör materialet ca 30% mer effektivt i utvinnandet av energi genom att ingen aska bildas vid förbränning. Materialet har även fördelen att det kan lagras utomhus vilket andra producenters biopellets inte kan. Samtidigt tar man tillvara på ALLA biprodukter vid tillverkningen genom att den gas som bildas vid tillverkningen av pellets blir biogas och det fasta material som bildas vid tillverkningen av gas blir till biobränsle i fast form. Detta har heller ingen annan lyckats med.

Man har idag kontrakt med ett av Midlands största privatägda sophanteringsbolag som garanterar dem ett inflöde av sopor på minst 153 116 ton för den 12-månadersperiod som följer då maskinen på huvudanläggningen sätts igång till 100% (januari 2019). Det ger REWS UK garanterade intäkter på minst £4.3m. Vidare räknar företaget med att kunna sälja bränslen för omkring £5m per år per maskin. En ytterligare återvinningsstation har nu förvärvats, i närheten av huvudanläggningen. Denna anläggning innehar tillstånd för att uppföra en maskin och har fördelen att bolaget kan sätta ut energi rakt ut i det rikstäckande elnätet. I företagets affärsmodell ingår det att förvärva återvinningsstationer och biobränsleanläggningar som har fallerat då dessa kan förvärvas till låg kostnad. Dock är företagets fokus på huvudmaskinen till att börja med då den rimligtvis ska generera starka intäkter. Ägarnas egna insatser uppgår till ca £2.3m. Man fyllde nyligen (augusti 2018) en första runda om £10m i obligationer. Företaget räknar med att ta in £20m totalt.

- Vi hoppas att fler ska vilja vara med oss och förändra världen, säger ägare och grundare för REWS UK, Matt Donegan.