tillbaka
Radiant Solar Ltd Upcoming
100% Reserverad volymandel

Solkraft mot brunkol i Polen

Radiant Solar Ltd

33 av Europas 50 mest förorenade städer ligger i Polen. Polen har relativt höga elpriser och en regering som utlovat att hålla priset på förnybar energi stabilt för att närma sig målet om 15% förnybar energi år 2020. Opinionen sägs sedan omkring 5 år tillbaka ha svängt i stödet för landets stora kolindustri med en tydligare bild av att om landet inte ställer om till förnybar energi kan landet på sikt bli beroende av importerad energi från öst vilket inte många är positiva till.

Radiant Solar ser en möjlighet att ta en stor del av den polska marknaden för solenergi och har efter ett år säkrat mark för fyra anläggningar runt om i landet. Bolaget utgörs av ett meriterat team bestående av framstående ekonomer, entreprenörer och tidigare rådgivare till bl.a. Världsbanken och det polska finansministeriet. I teamet finns även kompetens som tidigare uppfört två av Storbritanniens största solcellsanläggningar.

Bolaget har överenskommelser förberedda med bl.a. Sequoias gröna investeringsfond, världens största ståltillverkare Arcelor Mittal och ett av de större elbolagen i Polen, Tauron, om finansiering och köp av bolagets producerade energi. Två av de fyra anläggningarna har beviljats EU-bidrag som täcker ca 20-30% av total finansiering för respektive anläggning. Resterande finansieringsbehov för de bidragsbeviljade anläggnignarna täcks av institutionella partnerinvesterare. 

En obligation ges ut som toppfinansiering till bolagets primära anläggning. Till denna är Sequoia planerad som huvudfinansiär. Obligationen betalar 8% per år med ränteutbetalningar kvartalsvis och med första utbetalning efter ett år. Obligationen betalar 10% per år då ränteutbetalning görs i samband med återbetalning. Löptiden är 3 år.

En trustee är anlitad och har pant i bolagets tillgångar till förmån för investerare, vilket innebär förmånsrätt för investerare. Trusteens uppgift är att se till att säkerheten infrias vid händelse av att bolaget inte följer avtalade villkor.

Bolagets initiala plan var utveckling av anläggningar som de äger och driver själva. I nuläget är det mer troligt att bolaget säljer anläggningarna färdigutvecklade till exempelvis elbolag eller institutioner då intresse har börjat inkomma. Den senare modellen är även mer lukrativ. 

Det finns möjlighet för bolaget att senare göra ytterligare en obligationsemission. Bolaget har som målsättning att nå 540MW i kapacitet. Med de fyra hittills säkrade anläggningarna når de ca 220MW kapacitet.