help Hjälp

Institution

En viktig kugge i vår verksamhet har inriktning mot institutionella investerare. Genom ett utbrett europeiskt nätverk arbetar vi i huvudsak med bolag som eftersöker en större volym, med förutsägbara intäktsflöden och erbjudna konkreta säkerheter samtidigt som avkastningskrav på Private Equity-nivå tillgodoses, med en vidhållen öppenhet för kapitalstruktur. Fastighetsutveckling och juridisk finansiering är områden vi med god kännedom finner attraktionskraftiga projekt i, och löpande inkommer därutöver möjligheter i mer och mindre traditionell form.

Tag kontakt med oss för att påbörja en dialog involverande föreslagna projektintroduktioner. Fyll i telefonnummer eller emailaddress för kommande återkoppling.