help Hjälp

Säkerställda värdepapper och reala tillgångar i internationell distribution utanför publika marknader

Erbjudanden i privata marknader med institutionell och privat (HNWI) investerarbas integrerade i digitalt verktyg

Bammer Fixed Income är sedan 2018 aktivt inom räntebärande värdepapper och reala tillgångar med internationell distribution utanför noterade marknader. I första hand eftersträvas samverkan med bolag och tillgångar med ett förutsägbart intäktsflöde och en konkret tillhandahållen säkerhet, med ett befintligt privat samt institutionellt investeringsdeltagande. Huvudområden innefattar fastighetsutveckling, grön energi samt juridisk finansiering, med åtagande av andra sektorer - främst för direkt distribution till institutionella aktörer. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Privata marknader fortsätter expansion

Private Debt betecknas som lån från andra aktörer än banker till primärt medelstora bolag, ej upptagna till andrahandshandel. Både Private Equity och Private Debt har det senaste årtiondet utökats i kapital under förvaltning i närmast unik takt som tillgångsklasser; Private Equity 20%+ och Private Debt i snitt 17.6% per år sedan 2016. Naturligen utökas marknadernas tillgänglighet för privata investerare. Vi tillhandahåller en länk till investerare intresserade av de diversifieringsmöjligheter och lågvolatila portföljegenskaper som Direct Lending och Private Debt erbjuder, genom ingen direkt påverkan från marknadshändelser, konkreta säkerställanden och avkastningsresultat kontinuerligt överstigande andra räntebärande tillgångsslag.

Fastighetsutveckling

Medelstora fastighetsutvecklare med given senior fastighetspant eller säkerhet i befintliga bestånd

Grön energi

Finansiering av klimatfrämjande projekt med säkerhet i mark och anläggningar

Juridisk finansiering

Finansiering av försäkrade juridiska processer med äganderätt i juridiskt mål

Ett digitalt verktyg för analog tillgångsklass

Privata marknader handlar till stor del om kontaktnät. Emissioner är förhållandevis analoga och utspridd digital struktur är fortfarande i infans trots $1 200 miljarder under förvaltning i den räntebärande tillgångsklassen 2022, upp 33% från 2021. Private Debt erbjuder högre räntenivåer än High Yield i publika marknader mot illikviditet i innehavet, med kortare löptider och konkreta säkerställanden av emissioner. Via ett anpassat digitalt verktyg förenklas tillgångsklassens tillämpning för privata investerare och tillträde bereds samma tilltagande marknadssegment som använts av institutionella investerare sedan 2008.

Aktiva erbjudanden (från 125 000 SEK)

Tidigare erbjudanden

Försäkrad juridisk finansiering

 • 1.000+ globala investerare
 • Flertalet institutionella investerare
 • 25.000+ processer finansierade

10% / 11% / 12% per år
1 / 2 / 3 år

Woodville Consultants Limited

Fastighetsutvecklare - portfölj £300m+

 • £240m+ återbetald finansiering
 • Nettobestånd £22m säkerhet
 • Institutionella partners refinansierar färdigställda projekt

9% / 12% per år + 6% år 5
1-5 år / årlig inlösen

Urban Village Capital Limited

Fastighetsutvecklare - erfaret team

 • 1.000+ globala investerare
 • £50m+ återbetalda emissioner
 • Senior fastighetspant

10% / 12% per år
2 år

Godwin Group Ltd

Nödställda fastigheter London

 • Förvärvspris 25-40% under marknadsvärdering
 • 47 fastigheter: förvärv £10m försäljning £16.9m
 • Senior pant existerande fastigheter

10% / 12% per år
3 år

London Investment Bonds plc

Avslutad

Solcellsanläggningar - Polen

 • Avsiktsförklaring finansiering Sequoia Capital
 • EU-bidrag beviljade
 • Mycket erfaret team

8% / 10% per år
2 / 4 år

Radiant Solar Ltd

Avslutad

Biobränsle från återvinning

 • Intäkter via avfallshantering och bränsleförsäljning
 • £4.3m säkerställt intäktsflöde per år
 • Högt efterfrågade bränslen

8% - 12% per år
2 / 4 år

Renewable Energy Waste Solutions UK

Avslutad

Studentbostäder - Plymouth (fastighet)

 • 2 universitet inom 6-8 min radie
 • 5 år förutbestämd hyresintäkt
 • Säljoption år 6 110% förvärvspris

8% per år
- / 5 år

North Hill Court

3

tillgängliga tillgångsklasser

Fastigheter

Fast hyresintäkt
Passivt ägd fastighet

Obligationer

Säkerställda emissioner upp till 1 mdr SEK
Privata bolag

Direct Lending

Direkta lån, säkerställda emissioner upp till 1 mdr SEK
Privata bolag

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB exkluderas från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.