help Hjälp

Säkerställda värdepapper och reala tillgångar utanför
noterade marknader

Erbjudanden från privata marknader med internationellt investeringsdeltagande från privatinvesterare (HNWI), företag och institutioner

Bammer Fixed Income är sedan 2018 aktivt inom räntebärande värdepapper och reala tillgångar med internationell distribution utanför noterade marknader. I första hand eftersträvas samverkan med bolag och tillgångar med ett förutsägbart intäktsflöde och en konkret tillhandahållen säkerhet, med ett befintligt privat samt institutionellt investeringsdeltagande. Huvudområden innefattar fastighetsutveckling, grön energi samt juridisk finansiering, med åtagande av andra sektorer - främst för direkt distribution till institutionella aktörer. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.

Noterade vs illikvida tillgångsinnehav

Sedan bankers kreditåtstramning 2008 har onoterade tillgångsinnehav successivt ökat, med privatmarknaden och andra institutioner som till stor del övertagit bankers utlåning till SME's. Som tillgångsklass erbjuds ett innehav med mindre likvida egenskaper till förmån för en högre räntenivå än likvida marknader, vilket tillsammans med konkreta säkerheter är en anledning till att tillgångsklassen Direct Lending beräknas en fortsatt tillväxt om 11% per år, från omkring $850 mdr i globalt tillgångsvärde 2020 till $1,4 biljoner 2025 (S&P Global).

Fastighetssutveckling

Medelstora fastighetsutvecklare med given senior fastighetspant eller säkerhet i befintligt bestånd

Grön energi

Finansiering av klimatfrämjande projekt med säkerhet i mark och anläggningar

Juridisk finansiering

Finansiering av försäkrade juridiska processer med äganderätt i juridiskt mål samt företagsborgen

Sverige vs internationellt perspektiv

I Sverige utgörs 90%+ av en privat portfölj av noterade instrument, vilket kan hänföras till en historiskt presterande aktiemarknad och regleringar på den svenska fastighetsmarknaden, men indikerar likväl en förhållandevis hög marknadsexponering ur ett internationellt perspektiv. Det råder samtidigt en kvantitativ skillnad i marknadsutbud utanför noterade marknader i Sverige och på Europas mer konkurrensintensiva kapitalmarknader. Med internationell kapitallänkning, sammanfallande med en breddning av privata tillgångsmarknader, blir resultatet bortsett från ett utökat tillgångsspektrum ett hälsosammare klimat för investerare med förbättrade investeringsvillkor sprunget ur väsentligt annorlunda konkurrensförutsättningar.

Aktuella erbjudanden

Exempel

Försäkrad juridisk finansiering

 • 500+ globala investerare
 • Flertalet institutionella investerare
 • 20.000+ processer finansierade

10% / 11% / 12% per år
1 / 2 / 3 år

Woodville Consultants Limited

Exempel

Fastighetsutvecklare, portfölj om £300m+

 • £240m+ återbetald finansiering
 • Portfölj £22m netto i säkerhet
 • Institutionella partners refinansierar färdigställda projekt

9% / 12% per år + 6% år 5
1-5 år, årlig inlösen

Urban Village Capital Limited

Exempel (slutsåld)

Studentbostäder, Liverpool

 • Ett av Storbritanniens största studentbostadsprojekt
 • 5 års kontraktsförbundna hyresintäkter
 • 3 universitet inom 5 minuters radie

9% per år
- / 5 år

Natex

Exempel (fulltecknad)

Solcellsanläggningar, Polen

 • Avsiktsförklaring om delfinansiering från Sequoia
 • EU-bidrag beviljade
 • Mycket erfaret team

8% / 10% per år
2 / 4 år

Radiant Solar Ltd

3

tillgängliga tillgångsklasser

Fastigheter

Förutbestämd hyresintäkt
Passivt ägande i fastighet

Obligationer

Säkerställda emissioner upp till 1 mdr SEK
Privata bolag

Direct Lending

Direkta lån, säkerställda emissioner upp till 1 mdr SEK
Privata bolag

Bammer Sverige AB utgör under inga förhållanden en avtalspart mellan investerare och emittent vilket förhindrar direkt inverkan på investerares kapitalrisk. Bammer Sverige AB är även exkluderat från betalflöden. Bammer Sverige AB avgiftsbelägger emittent och således ej investerare. Bammer Sverige AB är sedan 2018 registrerat som ett finansiellt institut hos Finansinspektionen.